Regulamin sklepu internetowego

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM MEDICAL PARTNER

§ 1 Definicje pojęć

1. Sklep internetowy MEDICAL PARTNER – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.medicalpartner.pl stanowi własność  Medical Partner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu, ul. Szczepankowo 158b, 61-313 Poznań. Medical Partner Sp. z o.o. jest sprzedawcą towarów znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego Medical Partner
2. Ilekroć w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży jest mowa o:
a) SPRZEDAWCY – należy przez to rozumieć Medical Partner Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Szczepankowo 158b, 61-313 Poznań., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000219819, posiadającą nr NIP 7831595407 i REGON: 634626705
b) SKLEPIE Medical Partner – należy przez to rozumieć sklep prowadzony przez Sprzedawcę w swoim serwisie internetowym pod adresem www.medicalpartner.pl
c) UŻYTKOWNIKU – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, wyposażoną w zdolność prawną, która po zarejestrowaniu posiada dostęp do oferty towarów Sklepu Medical Partner;
d) CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA – liczba dni roboczych w jakich Medical Partner Sp. z o.o. skompletuje zamówienie i wyśle z Magazynu Głównego na adres wskazany przez Użytkownika;
e) MAGAZYN GŁÓWNY – miejsce, w którym następuje kompletowanie zamówień Użytkowników;
f) DZIAŁ REKLAMACJI –  miejsce składania reklamacji i zgłaszania niezgodności  towaru z umową.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży określają zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, za pośrednictwem Sklepu Medcial Partner, sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie sprzedawcy.
2. Rejestracja konta przez Użytkownika w Sklepie Medical Partner jest jednoznaczna z akceptacją niniejszych warunków sprzedaży.
3. Korzystanie ze Sklepu Medical Partner może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszych ogólnych warunków sprzedaży.

§ 3 Rejestracja i ochrona danych osobowych

1. Warunkiem korzystania ze Sklepu Medical Partner jest rejestracja Użytkownika i akceptacja ogólnych warunków sprzedaży na zasadach określonych poniżej.
2. Osoba wypełniając formularz rejestracyjny oświadcza, że:
a) podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
b) zapoznała się z ogólnymi warunkami sprzedaży i zobowiązuje się ich przestrzegać.
3. Po wypełnieniu i zaakceptowaniu elektronicznego formularza rejestracyjnego, osoba uzyskuje status Użytkownika.
4. Podczas Rejestracji w serwisie internetowym www.medicalpartner.pl użytkownik musi podać następujące dane:
a) adres e-mail, który będzie loginem identyfikującym użytkownika,
b) hasło,
c) imię i nazwisko,
d) adres zamieszkania lub adres siedziby firmy, na który dostarczymy przesyłkę, chyba że Użytkownik wyraźnie wskaże, że towar ma zostać dostarczony na inny adres;
e) numer telefonu.
5. Użytkownik wypełniając formularz rejestracyjny wyraża tym samym zgodę na umieszczenie podanych podczas rejestracji danych w bazie sklepu internetowego www.medicalpartner.pl oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji i obsługi zamówień przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej “RODO”. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych sklepu internetowego nie są przekazywane podmiotom nieuczestniczącym w realizacji zamówienia.
6. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest wyrażona zgoda. Użytkownik zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu użytkownikowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 15 RODO.

7. Użytkownik ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do ew. odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

8. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Przesyłanie przez Sprzedawcę korespondencji handlowej i marketingowej, w tym również w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204), na adres domowy, firmowy lub e-mail Użytkownika, wymaga jego odrębnej zgody wyrażonej poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym.
10. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych określonej w §3  pkt 5 uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Użytkownika.

11. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Medical Partner sp. z o.o. pod adresem 61-313 Poznań, ul. Szczepankowo 158b.

§ 4 Ceny oraz opłaty należne za dostarczenie zamówionych towarów

1. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu Medical Partner wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca dla obu stron, w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia i jego potwierdzenia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu Medical Partner i usuwania niedostępnych, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu Medical Partner oraz wprowadzania w nich zmian.
3. Cena podana przy każdym produkcie nie zawiera kosztów przesyłki.
4. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w wartości zamówienia po dokonaniu wyboru  sposobu dostarczenia zamówienia. Towar dostarcza kurier DHL lub autoryzowany serwis. Koszty dostawy wyszczególnione są podczas składania zamówienia.

§ 5 Składanie i przyjmowanie zamówień

1. Przedmiotem zamówień w serwisie internetowym Sklep Medical Partner są towary dostępne w ofercie znajdującej się na stronie  www.medicalpartner.pl w chwili składania zamówienia. Oferta sprzedaży towarów z katalogu internetowego stanowi ofertę złożoną w postaci elektronicznej w rozumieniu przepisów art.  66 Kodeksu Cywilnego
2. Użytkownik składa zamówienie na towar  korzystając z „Koszyka zamówień”.
3. Poprzez kliknięcie w ikonę „Dodaj do koszyka” Użytkownik akceptuje wybrane produkty zgodnie z ich opisem oraz ceną i wyraża wolę dokonania ich kupna zgodnie z niniejszymi ogólnymi warunkami sprzedaży.
4. Po naciśnięciu przycisku „Realizuj zamówienie” przez Użytkownika, na podany przez niego adres e-mail, zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówień. W przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie są przestrzegane niniejsze ogólne warunki sprzedaży Sprzedawca może  odstąpić od realizacji zamówienia.
6. Utrwalanie i zabezpieczanie treści zawartej umowy oraz udostępnienie jej Użytkownikowi odbywa się poprzez przesłanie treści dokumentu zamówienia oraz niniejszego regulaminu na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
7. W przypadku, gdy użytkownik stwierdzi, że przesłany dokument zamówienia zawiera błędy i nie odpowiada treści zawartej umowy, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę. W takiej sytuacji Użytkownik ma możliwość zmiany zamówienia do momentu wysłania zamówionego towaru do Użytkownika. Zmiany zamówienia można dokonać kontaktując się ze sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub faksem. W przypadku spostrzeżenia błędu już po wysłaniu zamówionego towaru do Użytkownika, stosuje się ogólne przepisy Kodeksu Cywilnego o wadach oświadczenia woli.

§ 6 Procedura realizacji zamówień

1. W  przypadku sprzedaży produktów promocyjnych lub pochodzących z wyprzedaży, których ilość jest ograniczona, zamówienia będą realizowane według kolejności wpływu, aż do wyczerpania zapasów.

§ 7 Formy płatności

Sklep Medical Partner przyjmuje następujące formy płatności
a) za pobraniem – płatność za towar w momencie odbioru przesyłki u kuriera DHL,

b) za pobraniem – płatność za towar w momencie odbioru przesyłki u przedstawiciela autoryzowanego serwisu,
c) przedpłata w PLN na konto Medical Partner Sp. z o.o. nr 56 1600 1462 1084 0370 0000 0002 przed dostawą,

§ 8 Zasady dostarczania zamówień

1. Sprzedawca dostarcza zamówione produkty w sposób wskazany przez kupującego podczas składania zamówienia w następujący sposób:
a) przesyłką kurierską – za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL,

b) dostawą serwisową – za pośrednictwem autoryzowanego serwisu,
2. Wszystkie towary oferowane w Sklepie Medical Partner są fabrycznie nowe oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
3. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby termin dostawy był jak najkrótszy. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, Sprzedawca wykona umowę najpóźniej w terminie trzydziestu dni po złożeniu zamówienia przez Użytkownika.
4. Sprzedawca nie będzie ponosić wobec Użytkownika odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu zamówionych towarów, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn leżących po stronie podmiotu świadczącego usługi kurierskie. Zastrzeżenie zawarte w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy umów sprzedaży zawartych z konsumentami.

§ 9 Prawo odstąpienia od umowy i zasady zwrotów

1. Prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu towarów zakupionych w Sklepie Medical Partner przysługuje Użytkownikowi w terminie 14 dni od daty odebrania przez niego przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi w przypadku zakupu elementów eksploatacyjnych urządzeń i produktów zużywalnych.
3.  Towar podlega zwrotowi pod warunkiem, że znajduje się w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu, nie nosi śladów używania lub kopiowania, nie posiada wad z wyjątkiem stanowiących podstawę do reklamacji. Towar nie może być zwrócony niekompletny. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu opakowania (np. folii) lub plomby zabezpieczającej.
5.  W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Użytkownika zobowiązany jest on na własny koszt do zwrotu otrzymanego towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie towaru przed jego upływem. Zwrot pieniędzy wpłaconych  przez kupującego nastąpi przelewem na wskazane konto bankowe, chyba że Strony ustalą inny sposób zwrotu ceny, w terminie 14 dni od dnia  nadejścia zwróconego przez kupującego produktu. Zwrotowi na rzecz Użytkownika nie podlegają opłaty należne za dostarczenie zamówionych towarów. Towar należy odesłać na adres Działu Reklamacji własność  Medical Partner Dział reklamacji, ul. Szczepankowo 158b, 61-313 Poznań.
6.  Zwrot gotówki nastąpi po pozytywnej weryfikacji stanu odesłanego towaru przelewem bankowym, chyba że Strony ustalą inny sposób zwrotu ceny.
7. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie wyłącza uprawnień Użytkownika wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy za wady towaru oraz gwarancji producenta.

§ 10 Miejsce i sposób składania reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru z umową)

1. Użytkownik może złożyć reklamację pocztą zwykłą na adres siedziby Sprzedawcy lub elektroniczną na adres e-mailowy Działu Reklamacji:  sklep@srv45939.seohost.com.pl
2. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia oraz zakres działań, których wykonania Użytkownik oczekuje od Sprzedawcy.
3. Warunkiem uwzględnienia przez Sprzedawcę  reklamacji jest:
a) posiadanie przez produkt wady fizycznej lub prawnej, a w przypadku, jeżeli kupującym jest konsument – niezgodność towaru z umową.
b) dostarczenie towaru reklamowanego do Działu Reklamacji na adres:  Medical Partner Dział reklamacji, ul. Szczepankowo 158b, 61-313 Poznań wraz z dokumentem reklamacji, dowodem zakupu i oryginalnym opakowaniem.
4. W przypadku umów zawartych z konsumentami, jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia. Jeżeli kupujący nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.
5. W przypadku umów zawartych w obrocie profesjonalnym stosuje się przepisy k.c.

§ 11 Konkursy i Promocje

Sklep Medical Partner może organizować konkursy i promocje. Wszelkie kwestie związane z ich organizowaniem, o ile jest to wymagane prawem, zostaną określone w regulaminach konkursów.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną
przez produkt niebezpieczny oraz innych ustaw.
2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawieranych przez Użytkownika ze Sprzedającym jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Jednakże w sporach wynikłych w stosunkach z konsumentami właściwość sądu określają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz innych ustaw.
3. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży dostępne są w wersji elektronicznej na stronie www.medicalpartner.pl. Domniemywa się, że Użytkownik składając zamówienie zapoznał się z treścią niniejszych ogólnych warunków sprzedaży i że akceptuje ich treść.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszych ogólnych warunków sprzedaży.
5. Zmiany będą udostępniane na stronie Sklepu Medical Partner.

6. Zdjęcia produktów na stronach sklepu Medical Partner mają charakter poglądowy, zamawiany produkt może nieznacznie różnić się od prezentowanego na fotografii.

§ 13 Pliki cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnieni bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.